Odměna za poskytování právních služeb

  • Protože každý případ je zcela individuální, odměna za poskytování právních služeb se řídí dohodou s klientem a její výše je sjednána dle povahy, složitosti, časové náročnosti a hodnoty transakce. Není-li odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) o mimosmluvní odměně. K odměně se vždy připočítává DPH v zákonné výši.
  • Advokátní kancelář má vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou. Jiné náklady, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokátní kanceláře.