Právo obchodních společností a družstev

 • založení obchodních společností ( v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev;
 • změny v obchodních společnostech vč. organizace a řízení valných hromad (změny ve vlastnické struktuře – převody podílů, převody akcií, změny výše  základního kapitálu, změny v orgánech apod.);
 • přeměny obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy);
 • zrušení obchodních společností a družstev; likvidace;
 • právní aspekty správy společností a odpovědnosti členů orgánů společnosti;
 • práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu;
 • due diligence;
 • sepisy právních rozborů a stanovisek;
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku (zápis společnosti, zápis změny ve společnosti do obchodního rejstříku);
 • vyřízení živnostenských oprávnění vč. zastupování před živnostenským odborem.

Obchodní a občanské právo

 • právní vztahy k nemovitostem a k bytům;
 • právo vlastnické, zástavní, věcná břemena;
 • nájem, podnájem, pacht;
 • správa majetku a majetkové vypořádání;
 • vyhotovování komplexní smluvní dokumentace a poradenství při jejich uzavírání (kupní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o přepravě osob a věcí apod.);
 • poradenství při poskytování úvěrů a zápůjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazku a vyhotovení smluvní dokumentace (úvěrové smlouvy, smlouva o zápůjčce, zástavní smlouvy apod.);
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku; insolvence;
 • sepsání návrhu na nařízení exekuce včetně zastupování v exekučním řízení;
 • přihlášení pohledávky klienta do insolvenčního řízení a zastupování v něm;
 • due diligence;
 • sepisy právních rozborů a stanovisek.
¨

Nemovitosti

 • zajištění právní podpory při financování nemovitostních akvizic a při refinancování investičních úvěrů;
 • due diligence právních vztahů k nemovitostem;
 • vypracování smluvní dokumentace k převodům (vypracování kupních, darovacích, zástavních smluv apod.) včetně návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí;
 • vypracování smluvní dokumentace k nájmu, podnájmu, pachtu nemovitostí;
 • zřízení zástavního práva, služebností a jiných věcných práv k nemovitostem;
 • podpora při sjednávání smluv a tvorba smluvní dokumentace k projektování staveb a výstavbě (smlouvy o dílo apod.);

Pracovní právo

 • pracovněprávní poradenství;
 • sepis smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti;
 • sepis manažerských smluv, jmenování do řídících funkcí;
 • tvorba individuálních i vzorových pracovních smluv;
 • vyhotovení dohod o provedení práce a o pracovní činnosti;
 • ukončování pracovního poměru.

Právní služby ve Švýcarsku

Díky spolupracující kanceláři v Curychu vám můžeme zajistit právní služby ve Švýcarsku a to zejména:
 • Švýcarské obchodní a soukromé právo
 • smluvní právo: kupní smlouvy, darovací smlouvy, pracovní smlouvy, nájemní a pachtovní smlouvy, smlouvy o půjčce atd.
 • právo obchodních společností
 • spravování pohledávek, vymáhání pohledávek
 • dědické řízení, manželské právo, rozvodové právo, rodinné právo, péče o děti, výživné
 • vedení sporů ve Švýcarsku, zastupování před úřady, v rozhodčím řízení, mediace
 • podpora při vstupu na trh ve Švýcarsku

Doplňkové služby

 • možnost využití advokátní úschovy finančních prostředků a listin;
 • ověřování podpisů klientů.